ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN REBELFIRE

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Pierres D’ Henri B.V., handelend onder de naam Rebelfire, hierna te noemen: “Leverancier” en de opdrachtgever/afnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken,
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de opdrachtgever/afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Leverancier kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- , verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
2.5 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Leverancier van een opdracht van de opdrachtgever/afnemer. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Leverancier, als uit het feit dat Leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3 PRIJS/BETALING
3.1 Indien Leverancier met de opdrachtgever/afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever/afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.2 Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst , ondergaan van meer dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever/afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.3 Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van Leverancier of op een door Leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer binnen 30 dagen na leveringsdatum, tenzij Leverancier anders heeft bedongen.
3.4 Indien de afnemer/opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Leverancier,
zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer/opdrachtgever voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% op jaarbasis van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer/opdrachtgever heeft Leverancier het recht om op de afnemer/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, te verhalen.
3.5 Indien de opdrachtgever/afnemer nalatig is of blijft bij het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, is Leverancier gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
3.6 De afnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Leverancier in mindering te brengen op het door de opdrachtgever/afnemer jegens Leverancier verschuldigde.
3.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
3.8 Al hetgeen de opdrachtgever/afnemer verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever/afnemer niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, een beroep doet op de WSNP, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt of heeft gevraagd, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn of haar zaken en/of vorderingen en wanneer hij/zij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4 LEVERING
4.1 Levering geschiedt franco op een door de opdrachtgever/afnemer aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan € 250,= is Leverancier gerechtigd vracht- en/of portokosten aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
4.2 De levertijd gaat in op het door Leverancier op de orderbevestiging vermelde tijdstip.
4.3 De door Leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde door Leverancier bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien vertraging aan de zijde van Leverancier is ontstaan tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever/afnemer van enig voor de opdrachtgever/afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever/afnemer te vergen medewerking.
4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever/afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever/afnemer geleden schade.
4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Leverancier, is Leverancier gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Leverancier op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever/afnemer maakt, zullen de opdrachtgever/afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever/afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever/afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de opdrachtgever/afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de opdrachtgever/afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5 OVERMACHT
5.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 OPSCHORTING EN ONTBINDING
6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Leverancier gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding en kosten gehouden zal zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever/afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem/haar uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn/haar contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, de opdrachtgever/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/afnemer niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, alsmede in geval van faillissement, het uitspreken van de WSNP, surseance van betaling, stillegging of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever/afnemer is Leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de opdrachtgever/afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de Opdrachtgever/afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever/afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.6 Indien Leverancier gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of de financiële gegoedheid van de opdrachtgever/afnemer te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren en/of werkzaamheden te verrichten dan wel de werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever/afnemer uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door de opdrachtgever/afnemer wordt geweigerd is Leverancier vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Leverancier op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de opdrachtgever/afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever/afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De opdrachtgever/afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever/afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De opdrachtgever/afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever/afnemer zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Leverancier haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Leverancier en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Leverancier zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag van de door de opdrachtgever/afnemer en Leverancier overeengekomen koop- c.q. leveringsovereenkomst. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8.2 Leverancier is niet aansprakelijke voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Niet voor vergoeding door Leverancier komt in aanmerking gevolgschade, bedrijfsschade en/of schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever/afnemer, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op welke wijze dan ook ontstaan.
8.4 Niet aansprakelijk is Leverancier voor schade en/of ongevallen die het gevolg zijn van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of ondeskundige of verkeerde toepassing door opdrachtgever/afnemer van de door Leverancier geleverde en/of geplaatste en/of geproduceerde goederen en/of zaken.

Artikel 9 GARANTIE
9.1 De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever/afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
9.3 Garanties met betrekking tot door Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken dienen op verzoek van de opdrachtgever/afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk bij Leverancier te worden aangevraagd, bij gebreke waarvan er geen sprake is en zal zijn van ook maar enige garantie in welke vorm dan ook.
9.4 Indien Leverancier een garantie heeft afgegeven voor enige levering of enig werk door haar verricht, zal deze garantie nooit langer zijn dan drie maanden na de leveringsdatum van het geleverde zoals beschreven in de door de opdrachtgever/afnemer en Leverancier overeengekomen koop- c.q. leveringsovereenkomst.
9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de opdrachtgever/afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 10 RECLAME/KLACHTEN
10.1 De opdrachtgever/afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever/afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Aangezien de steensoorten van Leverancier zuivere natuurproducten zijn, kunnen er, qua structuur en/of teint, verschillen optreden tussen de monsterstenen en de uiteindelijke producten. Fossielen, ijzererts, de belaging en de adering zijn hiervan de oorzaak. Evenwel tegelijkertijd bepalen deze natuurverschijnselen het karakter van de steensoorten. Genoemde verschillen kunnen geen reden zijn tot non-acceptatie door de opdrachtgever/afnemer van de door Leverancier geleverde producten.
10.2 Kleine maatafwijkingen in de door Leverancier geleverde producten kunnen voor de opdrachtgever/afnemer geen reden zijn tot non-acceptatie van de geleverde producten. Alles moet worden bezien binnen de redelijkheid van geleverd handwerk op basis van goed vakmanschap.
10.3 Opdrachtgever/afnemer kan op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij/zij binnen bekwame tijd, zichtbare gebreken binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier schriftelijk bij aangetekend schrijven meldt. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever/afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4 Indien de opdrachtgever/afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever/afnemer, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/afnemer voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever/afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
10.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
10.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever/afnemer in rekening gebracht worden.
10.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 11 Vrijwaring
11.1 De opdrachtgever/afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
11.2 Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT
Op de door Leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 13 BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen welke tussen Leverancier en de opdrachtgever/afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door beide partijen afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de president van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats van het arrondissement waar Leverancier is gevestigd.